24, జూన్ 2011, శుక్రవారం

గురూత్తముడు


ప్రాంత వివక్ష జూపు పరిపాలకులం గని గుండె మండి, స్వ
ప్రాంతమునందు దీన జన బాధల గాథ లెరింగి కుంది, తత్
ప్రాంత పునర్విముక్త నవ రాష్ట్రముకై "జయ శంకరుం" డవి
శ్రాంత మహోద్యమోజ్జ్వల ప్రశాసకుడయ్యె - గురూత్తమా ! నమః !

(వివాహము, కౌటుంబిక బంధాలను త్యజించి, యావజ్జీవిత పర్యంతం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకై అలుపెరుగని యోధునిలా పోరాడిన ఆచార్య జయశంకర్ గారి మృతికి నివాళిగా ...
- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర)

3, జూన్ 2011, శుక్రవారం

నిద్ర లేని రాత్రులుఏక రాత్రి యందె ఎంతటి ఘనుడైన
ఉన్నతమగు పదము నొందలేదు -
ఇతరులెల్లరు నిదురించు రాత్రు లవెన్నొ
గడుపు నతడు కృషిని, కడు తపించి!