3, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

భారత జయ పతాక
విశ్వ శిఖరాగ్ర పీఠిపై వెలసి ఎగిరె
స్వచ్ఛ యశముతో భారత జయ పతాక!
భారత క్రికెట్టు బృంద ప్రభంజనమున
కందజేయుదమా అభినందనములు!