30, జులై 2011, శనివారం

తప్పునీ తప్పు నెత్తి చూపగ,
ఆ తప్పునె జేసినట్టి అన్యుల గనుడం
చే తర్కమొ నీవు సలుప -
ఆ తప్పిక అవనిలోన అలరునె ఒప్పై?

23, జులై 2011, శనివారం

చెవిటి పార్లమెంట్

వాణి వినని చెవిటి పార్లమెంట్ భవనాన
బాంబు వేసె నాడు భగతుసింగు!
వాణి వినని చెవిటి పార్లమెంట్ ముందిప్డు
ఆత్మహత్య సలిపె యాది రెడ్డి!

11, జులై 2011, సోమవారం

’ఉట్టి’ కొట్టవోయ్!త్రాడు పైకి, క్రిందికిని కేంద్రమ్ము లాగు -
నిలువరింప సీమాంధ్రులు నీళ్ళు జల్లు -
గట్టి దీక్షతో ఓ తెలంగాణ వీర!
ఎగిరి తెలగాణ ’ఉట్టి’ సాధించుమోయి!

10, జులై 2011, ఆదివారం

మెల్ల కన్ను


భార్య ప్రక్కనున్న పడతి అందాలను
రసికుడొకడు చూచి రక్తి నొందె -
భర్త చూపు భార్యపై ననుకొనిరెల్ల -
మెల్ల కన్ను వలన మేలు కలిగె!