23, జూన్ 2014, సోమవారం

"కన్నయ"


కన్నయ నొక కరమున, నీ
కన్నయ నింకొక కరమున గలిగి కదలెదో -
కన్నయ నమ్మిన యెడ, నీ 
కన్నయ కిక కడుపు నిండు గదనే తల్లీ!

10, జూన్ 2014, మంగళవారం

"అక్కా తమ్ముల బంధము"


అక్కా తమ్ముల బంధము
చిక్కని స్నేహానుబంధ సీమల కన్నన్
మిక్కలి పై స్థాయిని పెం
పెక్కిన చక్కని విశిష్ట ప్రేమామృతమౌ!

3, జూన్ 2014, మంగళవారం

అస్తిత్వం


నన్ను నేను వెదికి, నా కగుపింపక
చిన్నబోయినాడ నిన్నినాళ్ళు!
రమ్మిక తెలగాణ రాష్ట్రమా! నీవింక
నన్ను వెదికి ఇమ్ము నాకు మరల!