11, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

నిండు కుండ!



"సగమె నీరు గలదు - మిగిత ’ఖాళీ కుండ’!"
అనుట నిజము కాదు! అది మన భ్రమ!
సగము నీరు గలదు - సగము గాలి కలదు -
నిండియుండె కుండ! - నిజము కనుము!

(భావి ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడి ’శ్రీరాం కళాశాల’లో చేసిన ప్రసంగంలోని ఒక అంశానికి పద్య రూపం - )