18, జూన్ 2016, శనివారం

కాలం విలువ


ఏడాది కాలాన కెంత విల్వొ - పరీక్ష
   తప్పిన యట్టి విద్యార్థి నడుగు!
ఒక ఋతు కాలానకున్న విలువ - రైతు
   పొలమునందలి కృషి ఫలము నడుగు!
ఒక్క మాసంబున కున్న విలువ - గర్భ
   వతి పడె డాపసోపాల నడుగు!
ఒక్క వారంబున కున్న విలువ - వార
    పత్రిక నుద్యోగి పాట్ల నడుగు!

రోజు కూలి నడుగు మొక్క రోజు విలువ!
గంట విలువను బడిలోని గంట నడుగు!
నిమిషమును "ఫ్లైటు మిస్" ప్రయాణికుల నడుగు!
సెకను విలువ ప్రాణము దక్కు జీవి నడుగు!

1, జూన్ 2016, బుధవారం

కనులు తెరచి కనుడు ..


"మిమ్ము మీరు పాలించుకోన్ మీకు చేత
కాద" టన్నవా రందరు కనులు తెరచి
కనుడు - చంద్రశేఖరరావు ఘనుని సుపరి
పాలన "తెలగాణ ద్వితీయ వార్షికము"న!

(తెలంగాణ రాష్ట్రావిర్భావ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలతో - )