22, సెప్టెంబర్ 2009, మంగళవారం

ఒకింత నవ్వరా !ఏడ్చుచు భూమిపై పడెద; వేడ్చెద వా పయి అమ్మ పాలకై;
ఏడ్చెద వన్నమున్ తినగ; ఏడ్చెద వేగగ పాఠశాలకున్;
ఏడ్చెద వీవు జీవనము నీడ్చుచు తాకగ నాటు పోటులున్;
ఏడ్చెద వట్లె చచ్చుటకు - ఏడ్పుల మధ్య ఒకింత నవ్వరా !

21, సెప్టెంబర్ 2009, సోమవారం

పెండ్లి కూతురు
అరయ కవనమన్న ఆలోచనమె గదా !
ఊహ విస్తరించి దేహమగును -
మేలి పదములన్ని మెరుగు భూషలగును -
కూడి, కవిత పెండ్లి కూతురగును !

20, సెప్టెంబర్ 2009, ఆదివారం

ఆకలి
ఆకలైన వేళ అన్నమే కావలెన్ -
వజ్రములవి తినగ పనికి రావు !
దాహమైన యపుడు త్రాగు నీరు వలయు -
పసిడి ద్రావకమ్ము పనికి రాదు ! *