22, సెప్టెంబర్ 2009, మంగళవారం

ఒకింత నవ్వరా !ఏడ్చుచు భూమిపై పడెద; వేడ్చెద వా పయి అమ్మ పాలకై;
ఏడ్చెద వన్నమున్ తినగ; ఏడ్చెద వేగగ పాఠశాలకున్;
ఏడ్చెద వీవు జీవనము నీడ్చుచు తాకగ నాటు పోటులున్;
ఏడ్చెద వట్లె చచ్చుటకు - ఏడ్పుల మధ్య ఒకింత నవ్వరా !

2 వ్యాఖ్యలు: