23, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

వ్యాకరణం


వ్యాకరణంబే కవికిని
కాకూడ దొక గుదిబండ కవన పథములో -
నా కవితావేశమునకు
నా కది యొక పట్టుగొమ్మ నా భావనలో!

22, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

రసికత


రసికత లేని వారలను రమ్య సుధారస పూర్ణ కావ్యముల్
కొసరుచు విన్ము విన్మనుచు కోరకుమో కవిరాజ! కోరినన్,
విసుగును చూపి పొమ్మనిన - వేదన చెందక, యట్టి వారిపై
పసులని, భాగ్యహీనులని ”పాపమయో!” యని జాలి చూపుమా!

20, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

'పాంచజన్యం'పాలిడెడి నెపమున వచ్చి ‘పూతన‘ తనన్
చంప గోరి, నోట స్థనము గ్రుక్క -
భావి నొత్త బోవు పాంచజన్యంబుగా
తలచు బాలకృష్ణు గొలతు మదిని!

17, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

గొప్ప వాడుశత్రువును జయించిన వాని, జగతి యందు
గొప్ప వానిగా కీర్తింప తప్పు లేదు!
ఎవ్వడు జయించగలడొ శత్రుత్వము నిల -
వాని కన్న మించిన గొప్ప వాడు లేడు!!

12, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

భూసురుడు


భూసురుడైనవాడు ఫల భూజము వోలె పరోపకారమే
ధ్యాసగ నిల్పి, జ్ఞాన సముపార్జన సల్పి, జగద్ధితంబుకై
భాసురమైన సత్కృతుల బాగుగ చేసి తరించగావలెన్!
భూసురు డట్లు కానియెడ భూసురుడౌనె? నిశాచరుం డగున్!

10, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

అప్రయత్న సూర్య నమస్కారం


భూమి పయి నిలుచు భాగ్యమ
దేమో - తద్విధి ప్రదక్షణించుచునుం దీ
వ్యోమాలయ సూర్య పరం
ధామునకు, మదీయ జన్మ ధన్యత గాంచన్!

7, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

మంచి ఆలోచన


ఫలమునందు సగము పంచి నీకిచ్చుచో
సగము నాకు మిగులు - సగము నీకు -
పంచి ఇచ్చునెడల మంచి ఆలోచనన్
నాకు మొత్తముండు! నీకునుండు!

2, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

పట్టుదలనూరు ప్రయత్నములు సలిపి,
కోరిన ఫలితమ్ము దక్కకున్న - విసిగి వే
సారకు! కలదేమొ మరొక
మారు ప్రయత్నమ్మునందు మధుర విజయమే!