30, జూన్ 2010, బుధవారం

ఇనుప గోడలుఅవ్వకు బుట్టువారె జనులందరు; అందరి కాకలైనచో
బువ్వ భుజించువారె; మన బొందిని పారెడి రక్తమొక్కటే -
ఇవ్విధి సత్యమున్ మరచి, ఈ ప్రజలందు కులాల్, మతాలటన్
క్రొవ్విన ధూర్తులే ఇనుప గోడలు కట్టుచునుందు రక్కటా!

23, జూన్ 2010, బుధవారం

రావే ఆంధ్ర రసజ్ఞ !
భావావేశము పొంగిపొర్లి నదియై పారంగ, పద్యంబులే
వేవేలై ఎగసెన్ మదీయ హృది నువ్వెత్తున్ తరంగాలుగాన్ -
నా వాక్కందున తోయమయ్యె రుచిగా నానా రసాల్ పంచగాన్ -
రావే ఆంధ్ర రసజ్ఞ! తేల, రస ధారా స్నాన పానంబులన్!

19, జూన్ 2010, శనివారం

శ్రీనివాస!ఒక్కొక దనుజున్ శిక్షింప, యుగముల మును
నెత్తితి దశావతారాల! ఇపుడు నీదు
క్షేత్రమున నింద రవినీతి సేయ - చూచి,
మౌనము వహింతు వేలయా? శ్రీనివాస!

11, జూన్ 2010, శుక్రవారం

విస్ఫోటన ధ్వని

'షహీద్ భగత్ సింగ్' కు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఫ్రాన్స్ అమర వీరుడు 'వాయియో' సూక్తి ( పద్య రూపంలో ) :భువిని విధ్వంసక క్రియల్ పూన వలదు -
ఇల నహింసా పథము నిల్వవలయుగాని,
చెవిటి వారికి వినిపింప జేయవలయు
నన్న, విస్ఫోటన ధ్వని అవసరమ్ము !