19, జూన్ 2010, శనివారం

శ్రీనివాస!ఒక్కొక దనుజున్ శిక్షింప, యుగముల మును
నెత్తితి దశావతారాల! ఇపుడు నీదు
క్షేత్రమున నింద రవినీతి సేయ - చూచి,
మౌనము వహింతు వేలయా? శ్రీనివాస!

2 వ్యాఖ్యలు: