30, జూన్ 2010, బుధవారం

ఇనుప గోడలుఅవ్వకు బుట్టువారె జనులందరు; అందరి కాకలైనచో
బువ్వ భుజించువారె; మన బొందిని పారెడి రక్తమొక్కటే -
ఇవ్విధి సత్యమున్ మరచి, ఈ ప్రజలందు కులాల్, మతాలటన్
క్రొవ్విన ధూర్తులే ఇనుప గోడలు కట్టుచునుందు రక్కటా!

2 వ్యాఖ్యలు: