27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

"గూగులు"

వినదగు నెవ్వరు జెప్పిన;
వినినంతనె దాని గూర్చి వివరము లెరుగన్
కను నెవ్వడు "గూగులు", నా
మనుజుడె పో జ్ఞాని నేడు మహిని! ఫణీంద్రా!

25, నవంబర్ 2015, బుధవారం

సపత్నీ మాత్సర్యము .. !!


'భూదేవిం'గని మోహితుండయి తనన్ భోగింపడో నాథుడం
చేదో సన్నని సందియమ్ము 'సిరి'కి న్నే మూలొ! తానందుకే,
ఆదేశించి వసింప నామె నహి శీర్షాగ్రమ్ముపై మాటు, తా
పాదాబ్జంబుల బట్టి స్వామి కెదుటన్ వాసించు వాల్జూపులన్!

23, నవంబర్ 2015, సోమవారం

ఎవ రెక్కువ, తక్కువ యని ...


శివుడును, శివానియు కలసి
అవలీలగ ఏక దేహ మందున నిముడన్,
ఎవ రెక్కువ, తక్కువ యని
అవసరమా ఇక వివాద మాడ, మగలలో?

20, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

మహిళలు ..


తల్లిగ, అక్కగ, చెల్లిగ,
ఇల్లాలుగ, సుతగ  మహిళ లెంతయొ సేవల్
వెల్లువగ సలుప ప్రేమను  -
చల్లగ జీవించుచుంద్రు జగతిని పురుషుల్! 

17, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

పరుసవేది


భావములను మార్చు బంగారు లతలుగా -
పద్యమన్న దొక్క పరుసవేది!
పాఠకుడును చదివి భాగ్యవంతుడగును -
భాష యందు! బ్రదుకు బాట యందు!!

12, నవంబర్ 2015, గురువారం

"దివ్వెల పర్వము"చిత్తము జేసి దివ్యమగు సెమ్మెగ, జ్ఞానపు నూనె నింపి, వ్యు     
త్పత్తిని ప్రత్తిగా వడకి, వత్తుల భావము లల్లి, చేతనా     
వృత్తిని అగ్ని జేసి, సుకవిత్వపు జ్యోతులు వెల్గ - కావ్య సం   
పత్తిని గూర్చితిన్ బ్రదుకు భాసిల "దివ్వెల పర్వ" వృత్తమై!