27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

"గూగులు"

వినదగు నెవ్వరు జెప్పిన;
వినినంతనె దాని గూర్చి వివరము లెరుగన్
కను నెవ్వడు "గూగులు", నా
మనుజుడె పో జ్ఞాని నేడు మహిని! ఫణీంద్రా!

2 వ్యాఖ్యలు: