21, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

సుఖాంతమే ... !


ఎందుల కీ పరీక్ష లిటు లీవు విధింతు వటంచు బాధతో ...
నిందలు వేసి మానవులు నిష్ఠుర మాడుచు నుంద్రు దేవునిన్!
అందులకైన నుండు నెదొ అద్భుతమైన విశిష్ట కారణం
బందున లేదు సందియము!! ఆపయి నెల్ల సుఖాంతమే యగున్!