12, మే 2012, శనివారం

అధిక రక్తపు పోటు
నా దేశమున పూర్వ నాగరికత జూడ -
నరనరమ్ముల బొంగును రుధిరమ్ము!
నా దేశ సంస్కృతి నాణ్యమ్ము నెరుగగా -
నరనరమ్ముల బొంగును రుధిరమ్ము!
నా దేశ మహనీయ నాయకులను గాంచ -
నరనరమ్ముల బొంగును రుధిరమ్ము!
నా దేశ సంస్కార మాదర్శము లెరుంగ -
నరనరమ్ముల బొంగును రుధిరమ్ము!

నాదు జన్మ ధరిత్రి సౌందర్య దీప్తి,
నాదు దేశ పతాక ఘనతను గాంచ -
నిజము! మేనిపై రోమాలు నిక్క బొడుచు!
అధిక రక్తపు పోటు సౌఖ్యమ్ము గూర్చు!