29, నవంబర్ 2012, గురువారం

భారతీయ కవిత్రయము


ఒకడు ’వాల్మీకి’, ’కాళిదా’ సొక్కడు, మరి
యొక్కడు ’రవీంద్ర నాధుడు’... ఒక్క వీరె
భారతీయ సాహిత్య ప్రభాకరు లిల!
వారు గాక నెల్ల రిక ఉపగ్రహాలె!

(జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత 'గిరీశ్ కర్నాడ్' - "రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ వి చౌకబారు రచనలు" అని అన్నప్పుడు కలిగిన ఆవేదనలో నుండి పుట్టిన పద్యం.)

*** *** *** ఇది ఈ బ్లాగులో నా 100వ పోస్ట్ *** *** *** 
                                   
                    

24, నవంబర్ 2012, శనివారం

పేరంటము ...


నింగి పళ్ళెరమున నింపి తా గొనితెచ్చె
పసుపు కుంకుమలను ప్రకృతి కాంత!
పిలిచె రండు! మిమ్ము పేరంటమున కిదే -
వనితలార! కొనుడు వాయనమ్ము!!

17, నవంబర్ 2012, శనివారం

అత్యంతోగ్ర సర్పాకృతి


కన - నారాయణుడయ్యె కృష్ణునిగ; శ్రీ క్ష్మామాతయే సత్యగాన్;
వినతా పుత్రుడయెన్ రథంబుగ; చనెన్ వేవేగ వైకుంఠమే
ఘన సైన్యంబయి; దైత్యుడా నరకునిన్ ఖండింప - శేషుండునై
ధనువే, సాధ్వి కరమ్మునం దలరె నత్యంతోగ్ర సర్పాకృతిన్!  

5, నవంబర్ 2012, సోమవారం

బాల్యము నాకు వర ప్రసాదమే!కలయిక, తీసివేత, గుణకారము నింకను భాగహారముల్,
చెలగి గుణింతముల్ మరియు చేయుట నేర్చితి వర్గమూలముల్!
తలపున నాడు లే, దవియె దారులు వేయుచు నింజనీయరై
బలపడజేయు నిట్టులని! బాల్యము నాకు వర ప్రసాదమే!