23, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

వర్ధంతి నివాళి!"ఈ నిద్రాణ నిశీధి, జాగృత మహా హేమ ప్రభా పుంజమై
కానంగా నది నా తపస్సు! అటులన్ గానిచ్చుటే, భారతీ!
ఈ నా జీవితమందు నా ప్రతిన!" యం చెవ్వాడు కష్టించెనో -
ఆ నా ఇష్ట ప్రధానమంత్రి 'నరసింహా రావు'కున్ మ్రొక్కెదన్!

(పూర్వ ప్రధాని "స్థిత ప్రజ్ఞ " శ్రీ పి.వి. నరసింహా రావు" గారి వర్ధంతి నివాళిగా ...
- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర)
   

21, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

ఇల వైకుంఠ పురంబులే!


ఇల వైకుంఠ పురంబులే - నగరిలో నే మూల నే మందిరం
బుల నేకాదశి దివ్య పర్వదినమున్ బోవంగ; శేషోదర
స్థల పర్యంక రమా సుసేవిత పరంధా మోత్తర ద్వార స
ద్విలస ద్దర్శన భాగ్యము న్నమిత భక్తిన్ బొంద "పాహీ" యటన్! 

15, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

9, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

అక్షరములు!


నెలవంక రూపమే ’తలకట్టు’గా మారె –
శూలమే ’దీర్ఘ’మై శోభ గూర్చె –
మెడను నాగేంద్రుడే ’గుడి దీర్ఘ’మై వెల్గె –
’కొమ్ము’లాయెను నంది కొమ్ము లలరి –
’ఏత్వంబు’,’లోత్వంబు’లే నాగ భూషణాల్ –
’ఋత్వాలు’ జంగమ ఋషులు గాగ –
’పూర్ణ బిందువె’ అన్నపూర్ణ ముఖంబయ్యె –
ప్రమథ గణపతియే ’ప్రణవ’మయ్యె –

"ఓం నమ శ్శివాయ" యటంచు నూని యట్టి
అక్షరముల తొలుత దిద్దు నందు చేత -
అక్షరములే తెలుగు వాని కక్షతలగు
అలరి 'అక్షరముగ ' త్రిలింగావనిపయి!

8, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

రేయి కవుంగిలి


సాయంకాలము ముగియగ
వేయి పనులనన్ని మాని, విశ్వంభర తా
రేయి కవుంగిలి నొదుగుచు
హాయిగ నిదురించు - సూర్యు డగుపడు దనుకన్!