26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

అమ్మ ప్రేమ


వర్షమందు తడిసి వచ్చిన నను జూచి,
        ఇంటిలో నొక్కొక్క రిట్టు లనిరి -
"గొడుగు వెంటను తీసుకొనిపోవు టెరుగవా?"
        అనుచు కోపమ్ముతో అన్న దిట్టె!
"వర్ష మాగు వరకు బయటనే ఒక నీడ
        నాగకుంటివె?" యని అక్క దెప్పె!
"జలుబొ, జ్వరమొ గల్గ తెలియు నప్పు"డనుచు
        పలురీతి నాన్న చీవాట్లు బెట్టె!

కాని, నాదు తలను కడు ప్రేమతో, కొంగు
తోడ వడిగ తుడిచి ... "పాడు వాన!
బిడ్డ డిల్లు జేరు వేళ వచ్చిన" దంచు -
అమ్మ యొకతె వాన నపుడు దిట్టె!!