26, ఏప్రిల్ 2010, సోమవారం

నరుని సీసాల బంధం

పాలుగారెడినట్టి పసిబుగ్గలనుగల్గు
బాల్యమ్ములోపల 'పాల సీస'-
బుడిబుడి యడుగుల నడకలు సాగించు
డింభక దశను 'కూల్ డ్రింకు సీస'-
మెత్తని నూనూగు మీసాలు మొలిచెడి
యవ్వనంబున 'ఆల్కహాలు సీస'-
ఆరోగ్యమే కొంత అటునిటై, నడిమి ప్రా
యమ్మునందున 'ఔషధమ్ము సీస'-

ముదిమి వయసునందు ముదిరిన జబ్బులో
ప్రాణ రక్షకై 'సెలైను సీస'-
చిత్రమగును నరుని సీసాల బంధమ్ము!
'సీస' పద్యమె నర జీవితమ్ము!

13, ఏప్రిల్ 2010, మంగళవారం

వేసవి కాలమందు ...వేసవి కాలమందు నిశ వేళల ఆరు బయళ్ళ మంచమున్
వేసి వెలంది నవ్వి, వడి వీచెడి గాలుల పుల్కరింతలో -
మీసము దువ్వుచున్ మగడు మేనును వాల్చగ ప్రక్క జేరి, తా
నూసులు జెప్పు; చుంబనములుంచు మరెవ్వరు చూడనంతలో !

7, ఏప్రిల్ 2010, బుధవారం

"శాక్య ముని"


ఆ నడురేయి శయ్యపయి యౌవన మాధురులొల్కు పత్నినిన్,
కానగ ముద్దుగారు పసికందగు పుత్రుని, రాజ్య భోగముల్ -
పూని విసర్జనన్ గరిక పోచలుగా యొనరించి పొందె బ్ర
హ్మానుభవంబు శాక్యముని మానవ లోకము నుద్ధరింపగాన్ !