26, ఏప్రిల్ 2010, సోమవారం

నరుని సీసాల బంధం

పాలుగారెడినట్టి పసిబుగ్గలనుగల్గు
బాల్యమ్ములోపల 'పాల సీస'-
బుడిబుడి యడుగుల నడకలు సాగించు
డింభక దశను 'కూల్ డ్రింకు సీస'-
మెత్తని నూనూగు మీసాలు మొలిచెడి
యవ్వనంబున 'ఆల్కహాలు సీస'-
ఆరోగ్యమే కొంత అటునిటై, నడిమి ప్రా
యమ్మునందున 'ఔషధమ్ము సీస'-

ముదిమి వయసునందు ముదిరిన జబ్బులో
ప్రాణ రక్షకై 'సెలైను సీస'-
చిత్రమగును నరుని సీసాల బంధమ్ము!
'సీస' పద్యమె నర జీవితమ్ము!

2 వ్యాఖ్యలు: