29, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

నిజము పలుకువాడు ...


నిజము పలుకువాడు నిష్ఠురమ్ముగ తోచు -
పిచ్చివాడని వెలివేయుచుంద్రు !
నీతిగా వెలిగెడి నిప్పును ముద్దాడు
ధైర్య మెవరి కుండు ధరణి మీద ?

5, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

VOTE FOR BETTER INDIA

తిట్టు కవిత్వం -7


న్యాయము చేసినట్టి పరమాత్ముని నిర్ణయ మద్ది! దాని న
న్యాయముగా తలంచి, కసి నా పయి జూపుచు, వ్యాఖ్య 'స్పాములన్'
నా యెడ 'బూతు' బాణముల నాటుచు 'సంకర' నామధేయుడే
గాయము చేసె నా హృదికి! గాడిద ...  వాడిక నాశనంబగున్!