23, జూన్ 2010, బుధవారం

రావే ఆంధ్ర రసజ్ఞ !
భావావేశము పొంగిపొర్లి నదియై పారంగ, పద్యంబులే
వేవేలై ఎగసెన్ మదీయ హృది నువ్వెత్తున్ తరంగాలుగాన్ -
నా వాక్కందున తోయమయ్యె రుచిగా నానా రసాల్ పంచగాన్ -
రావే ఆంధ్ర రసజ్ఞ! తేల, రస ధారా స్నాన పానంబులన్!

2 వ్యాఖ్యలు: