25, నవంబర్ 2009, బుధవారం

ఎవని గుండె చీల్చ ...


ఎవని గుండె చీల్చ నెపుడు రక్తమునకు
బదులు రామ నామ భక్తి సుమ మ
రంద మేక ధార స్రవియించుచుండునో -
అట్టి ఆంజనేయు కంజలింతు!

2 వ్యాఖ్యలు: