3, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కారుణ్యము !!!

ఒకరి కారుణ్య మాశించుచుంటి వేని -
అమ్ముకొన్నట్లు స్వాతంత్ర్య మతని కీవు!
ఒకరిపై నీవు కారుణ్య మొలికిన యెడ -
చేసికొన్నట్లు నీ రాజ్య సీమ వృద్ధి!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి