23, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

అంకమున పౌత్రి .. !

లంకంత ఇల్లు గలిగిన,
నింకెంతయొ ఆస్తి పాస్తు లెన్ని గలిగినన్ -
అంకమున పౌత్రి గలుగగ
నంకించు మహానుభూతి కసమానంబౌ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి