4, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

దేవుడు ...ఆకలిగొన్నవానికగు అన్నపుముద్దగ - ఎండిపోయెడిన్
పీకను జారు శీతజలబిందువుగాన్ - దిశ గాననట్టి పెం
జీకటినున్నవానికడ చేరును కాంతిగ, దారి జూపగాన్ !
లోకమునందు దేవుని విలోకనమున్ సలుపంగ జాలరే ?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి