9, నవంబర్ 2016, బుధవారం

జీవితానుభవము
కష్టము లవి యట్లె కలకాల ముండవు -
అలల వోలె ఎగసి తొలగిపోవు!
అవియె తొలగు పిదప, అనుభవాలుగ నిల్చు!!
జీవితానుభవము చెరగిపోదు!!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి