17, మే 2016, మంగళవారం

పద్యము - మానవతఆద్య కవుల్ జగద్ధితమె ఆశయమై రచియింప పద్యముల్,
మధ్య కవుల్ రచించిరి సమత్వము భిన్న మతాల నెంచి; న
వ్యోద్యమ పద్యకర్త దళితోద్ధరణంబును గోరె - ఇట్టులా

పద్యమె నిల్చె మానవత పట్టము గట్టి సహస్ర వర్షముల్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి