2, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

కవిశిల్పి


"భావన" యను శిలను పరిశుభ్రముగ జేసి,
"బుద్ధి"ని ఉలి జేసి పూని చెక్కి,
అందమైన శిల్పమటుల తీరిచిదిద్దు
శిల్పియె "కవి"! "కవిత" శిల్పమనగ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి