24, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

రామ భక్తి in every walk of lifeవింతగ, రోజు ... ‘ఆఫిసు‘కు వెళ్ళెడి వేళ -  కలమ్ము కాన రా;
దెంతొ గవేషణన్ సలుప నెచ్చటొ యేదొ కలమ్ము జిక్కు - “అ
ద్దింతకు వ్రాయునా?“ యనుచు నేర్పడు శంకయె దీర, ‘రామ‘ యం
చంత లిఖించి చూతు - అటు లబ్బు నదెంతటి పుణ్యమో గదా!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి