18, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

సకల జనుల సమ్మెసగము నష్టమ్ము 'తెలగాణ సమ్మె' వలన
వారికే యంద్రు సీమాంధ్రవాదు లెల్ల -
ప్రతిది వ్యాపారమటు జూచు వారి కదియె
గాని, కాదు యుద్ధ మొనర్చు సైనికునకు!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి