17, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

"వింత ఉద్యమమ్ము"" నాకు స్వేచ్ఛ వలయు " - కేక పెట్టుచు నిట్లు
ఉద్యమములు చరిత నుండె గాని ...
" వాని కిడకు స్వేచ్ఛ, వల " దంచు పోరాడు
వింత ఉద్యమమ్ము వెలసె నేడు !

2 వ్యాఖ్యలు: