18, మార్చి 2010, గురువారం

' మాలి '
పూవులునయ్యె తారకలు; పుష్ట ఫలమ్మయె చందమామ; నె
త్తావులునయ్యె సాగు జలదంబులె; ఆ నిశ - నీల పాదపం
బా వినువీధినయ్యె; వనమయ్యెను విశ్వమె; ఆ వనంబులో
కావలి గాయు ’మాలి’గ అకారణ మీ సుకవీంద్రుడయ్యెడిన్ !

2 వ్యాఖ్యలు: