4, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

విచిత్ర మైత్రి ...అతడు నాదు మాట నంగీకరింపడు -
ఏను నతని మాట నెప్పు డొప్ప -
అయినగాని, సతము నతనితో మాటాడ
గుండె లోతులందు కోర్కి రేగు !

1 వ్యాఖ్య: