8, మే 2018, మంగళవారం

హృద్య పద్య విద్య


పాద పాదమందు ప్రతిభ, వ్యుత్పత్తులున్
ద్యోతకమగు రీతి - ఉల్లమందు
అమిత శ్రద్ధ గలిగి అభ్యాస మొనరింప,
పట్టువడదె హృద్య పద్య విద్య? 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి