14, ఫిబ్రవరి 2018, బుధవారం

గురు: బ్రహ్మ


ప్రతి రోజు మన యింటి ప్రహరి గోడకు ముందు
    వందల సైకిళ్ళు వచ్చియుంట -
కుర్ర విద్యార్థులు కూడి, మీ రప్డు "ట్యూ
    షన్లు" బోధింపగా, చదువుకొనుట -
మూడు నెలలు గూడ ముగియటకు మునుపే
    "స్వీటు బాక్సులు" తెచ్చి చేతికిడుట -
"ఇంజినీరింగు"లో ఎంపికైతిమనుట;     
    "వైద్య శాస్త్రము సీటు" వచ్చెననుట -

భక్తితో మీకు పాదాభివందన మిడ
వరుసలో వేచియుండెడు తెరగు జూచి
బాల్యమున నాన్న! నాకేమి పాలుబోక
విస్తు బోవుటయే గుర్తు వింతగాను! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి