2, జనవరి 2018, మంగళవారం

పాఠకులు లేనియెడ ...


గంధవహుడు లేక కుసుమ గంధమునకు
వ్యాప్తి రాదు! సార్థక్య సంతృప్తి లేదు!
కవుల ప్రతిభామయ కవితల్ గాంచి చదువు
పాఠకులు లేనియెడ, కీర్తి ప్రాప్తి గాదు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి