29, జనవరి 2019, మంగళవారం

నీటి యాజమాన్యం


పొంగిపొర్లు నదిని ముంచి, బిందెల తోడ
         నీరు తెచ్చుకొనెను నీదు తాత!
బావిని త్రవ్వించి బక్కెట్ల కొలదిగా
         నీరు తోడుకొనెను నీదు తండ్రి!
"నల్లా" ను పెట్టించి, బిల్లులన్ చెల్లించి,
         నీరు పట్టుకొనెను నీదు భ్రాత!
పంపు బోరున దింపి, నింపి వాటరు ట్యాంకు,
         నీరు వాడుకొనును నీదు తరము!

నీటి బాటిల్సు కొను నింక - నీదు సుతుడు!
ఇంత కింతకు నిది యింక నెటకు బోవు?
నీటి యాజమాన్య మెరిగి నెరపకున్న -
నీరు కాదు .. నీ కింక కన్నీరె మిగులు!
నీరు గారిపోవు నరుడా! నీదు బ్రతుకు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి