17, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

కనులలోన ...
పేద వికలాంగుని కడకు వెడలి నేత
జీవనోపాధి కల్పింపజేయు దనగ -
కనుడు మోద బాష్పాల నా కనులలోన!
కవిని - నా గుండె నానంద గాన మలరె!

2 వ్యాఖ్యలు: