25, జనవరి 2012, బుధవారం

ఆత్మ బలముకురియు వర్షమ్ము నాపదు గొడుగు - కాని,
అందు నిలుచుండు ధైర్యమ్ము నందజేయు!
ఆత్మ బలమట్లె కష్టమ్ము నాపబోదు!
దాని నెదురొడ్డి పోరాడు ధైర్య మిచ్చు!!

2 వ్యాఖ్యలు: