28, జనవరి 2012, శనివారం

’హీరొ’విలువలను కాలరాయగా కలిగినట్టి
విజయమది యొక్క విజయమా? ’విలనిజమ్ము’!
విజయమొందకున్న, విలువల్ వీడకుండ
ఎవడు నిలుచునో, వాడె పో - ’హీరొ’ నాకు!

3 వ్యాఖ్యలు: