16, అక్టోబర్ 2009, శుక్రవారం

బాలీవుడ్ టాప్ గ్లామరస్ హీరోయిన్స్


అందగత్తెగ తొల్త అలరించె ’ నర్గీసు ’;
’ నూతన్ ’ చెలువము మనోజ్ఞమగును;
మధువులొలుకు రూపు ’ మధుబాల ’ కే సొత్తు !
అతి మనోహరి ’ వైజయంతి మాల ’;
భామలందున మేటి ’ హేమ మాలిని ’ చెన్ను;
’ రేఖ ’ సౌందర్య సురేఖ సుమ్ము !
అందాల బొమ్మ ’ జయప్రద ’ యన చెల్లు;
దివ్య శోభలిడు ’ శ్రీదేవి ’ సొబగు !
మదిని దోచెడు కొమ్మ ’ మాధురీ దీక్షిత్తు ’;
కోమలాంగి మనీష కోయిరాల;
విశ్వ విఖ్యాతమ్ము ’ ఐశ్వర్య రాయ్ ’ సొంపు;
ప్రీతి నందించు ’ కరీన ’ సొగసు -

’ బాలివుడ్డు ’ సినిమ ప్రారంభమందుండి
భారతీయ పురుష వరుల మదుల
దోచుకొన్నయట్టి దొరసానులే వీరు !
కనుడు కన్నులార ! కొనుడు ముదము !

4 వ్యాఖ్యలు: