30, అక్టోబర్ 2009, శుక్రవారం

'డబ్బు' జబ్బుకనులు నెత్తికెక్కు - గర్జించు కంఠమ్ము -
చెవుల దీన ఘోష చేరబోదు -
పొరుగు వార లెల్ల పురుగు లట్లగుపించు -
’డబ్బు’ జబ్బు గలుగు డాబుసరికి !

2 వ్యాఖ్యలు: