18, అక్టోబర్ 2009, ఆదివారం

విష్ణు కథ


విష్ణు కథ నాలకించని వీను లేల ?
విష్ణు కథ నాలపించని పెదవు లేల ?
విదిత పావన మీ భువి విష్ణు కథయె !
విష్ణు కథ మానవాళికి వెను బలమ్ము !!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి